La Comunitat Minera Olesana convoca l’Assemblea General Ordinària de la cooperativa per dissabte dia 18 de maig de 2024, a la seu de la Comunitat Minera Olesana.

Convocatòria Assemblea General Ordinària

18 de maig de 2024, a la seu de la Comunitat Minera Olesana, Carrer dels Arbres,  42, a  dos quarts de sis en primera convocatòria.

· Presentació Informe de la Memòria i Comptes Anuals 2023. Pressupost, Objectius i Tarifes 2024.

· Eleccions a membres Comitè Recursos i a Consell de Consumidors

ORDRE DEL DIA

1r.- Salutació del President.

2n.- Lectura dels acords presos a l’última Assemblea  (16/03/2024). Renovació dels onze membres del Consell Rector.

3r.- Designació de dos socis/sòcies assistents per actuar com a interventors d’actes i, signar-la en el termini de 15 dies.

4t.- Examinar i aprovar, si escau, l’Informe de Gestió 2023, la Memòria i els Comptes Anuals 2023.

5è.- Aprovació, si escau, de la Base de Repartiment. Aportacions. Informe Interventor de Comptes.

6è.- Liquidació Balanç Social i FEPC 2023.  Aprovació, si escau, del Pressupost del Fons Social i de FEPC 2024.

7è.- Aprovar, si escau: Aportacions a Capital i Valor del Títol 2023.

8è.- Torn obert de paraules.

9è.- Votacions i escrutini dels punts: 4t, 5è, 6è i 7è.

10è.- Presentació organigrama Consell Rector. Organització  Comissions.

11è.- Objectius, Projectes i  Inversions 2024-2026.

ELECCIONS A MEMBRES DEL COMITÈ DE RECURS: (tres persones sòcies)

12è.- Candidats presentats.  Votacions. Escrutini. Proclamació dels  tres socis més votats.

13è.- Demanar a les persones sòcies presents  a l ‘Assemblea, la seva participació al Consell de Consumidors.

14è.- Resultat de les votacions.

Nota: Les persones sòcies candidates a membres del Comitè de Recursos, hauran de presentar la seva candidatura com a màxim el dia 13 de maig a la Seu de la Cooperativa, C/ dels Arbres, 42, d’Olesa de Montserrat.

GrupClade