La Comunitat Minera Olesana convoca una Assemblea General Extraordinària per abordar una qüestió important sobre la situació socioeconòmica actual de la cooperativa.

L’Assemblea tindrà lloc el dia 7 d’octubre a les 17:30h., al local social de la Comunitat Minera (c. dels Arbres, 42, Olesa de Montserrat).

S’informarà de la difícil situació econòmica en la qual es troba la CMO, ja que l’actual estat de sequera ha tingut un impacte significatiu en el consum d’aigua de tots els ciutadans, que ha disminuït en els últims temps. Aquesta reducció en el consum ha generat un augment dels costos per metre cúbic i altres materials d’explotació. Aquests increments en despeses, juntament amb la captació i el tractament de l’aigua, estan ocasionats per la baixa qualitat de l’aigua del riu; a més a més, el manteniment de la xarxa de distribució, a causa del control de les incidències de les fuites i consums excessius, ha estat més pronunciat del que s’havia previst.

Per aquest motiu, i amb la finalitat de garantir la sostenibilitat i l’equilibri financer del servei, la cooperativa es veu obligada a proposar a l’Ajuntament una revisió i augment de les tarifes d’aigua. Aquest augment permetrà cobrir els costos operatius actuals i assegurar que es pugui continuar oferint un servei de qualitat als ciutadans.

Durant l’Assemblea es detallaran els motius que han portat a prendre aquesta decisió, i per part de la cooperativa s’escoltaran totes les inquietuds que puguin tenir els nostres membres, com també es resoldran els dubtes que puguin sorgir.

La CMO agraeix per endavant la vostra comprensió i participació en aquesta Assemblea Extraordinària. La col·laboració de tots i totes és essencial per afrontar els nous reptes i assegurar un futur sostenible per a la cooperativa d’aigua.

Ordre del dia

Primer.- Salutació del President.

Objectius de la Convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària.

Segon.- Gestió de l’episodi de Sequera. Excepcionalitat. Pla de Contingència CMO.

Seguiment del compliment dels consums exigits Decret Sequera.

Captació i subministraments: (Domèstic; Comercial/Industrial; Públic; Agrícola)

Tercer.- Revisió Ordenança. Prestacions Patrimonials no Tributàries. Tarifes Servei Aigua.

Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques del Servei. Concessió Administrativa.

Quart.- Resultat Tarifes Ordenança 24/03/2022

• Pèrdues i Guanys; Balanç Situació, 1r semestre 2023

• Equilibri econòmic del servei (Ingressos = Despeses)

• Amortitzacions

• Retribució financera de les inversions

• Retribució de la gestió

Cinquè.- Estudi Determinació Tarifes del Servei d’Aigua. Equilibri econòmic del servei.

• Proposta tarifes: 4t trimestre 2023 i any 2024.

Sisè.- Proposta del Pla de Gestió, Comunitat Minera Olesana SCCL període: 2023-2027.

• Incrementar la resiliència de la gestió de l’abastament de l’aigua potable al municipi. Sol·licitud subvencions R. ACC 2464/2023 de 4 de juliol.

• Participació coordinada amb l’Ajuntament, per obtenir nous recursos hídrics subterranis, pel reg i neteja de carrers (aigua no potable).

Aplicació: Projecte CMO “Olesa, Aigua Segle XXI”.

Setè.- Torn Obert de paraules: Precs i Preguntes.

Vuitè.- Qüestions endegades pels Òrgans Socials. Comunitats energètiques.

Novè.- Comiat