L’Assemblea General Ordinària de la Comunitat Minera Olesana que s’havia de celebrar el passat 31 d’octubre i que va quedar ajornada arran de les restriccions de la covid-19 se celebrarà el proper dijous 10 de desembre de 2020 al local social de la cooperativa. La sessió està previst que comenci a les sis (18 h) de la tarda en convocatòria única i servirà per aprovar si escau l‘Informe de gestió, la Memòria i els Comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2019, un any marcat per la clausura dels actes del 150è aniversari de la cooperativa, amb l’exposició “Olesa i l’aigua” del pintor olesà Pere Bernadó. Durant aquesta Assemblea General Ordinària, i de forma excepcional arran del context de la covid-19, cada soci que ho sol·liciti podrà fer ús de fins a 5 vots delegats presentant una autorització que es pot trobar al web cmineraolesana.cat.

Durant l’assemblea, es sotmetrà a votació el Pressupost del Fons d’Educació i de Promoció de Cooperatives (FEPC) i de la liquidació dels comptes del FEPC de 2019. També es tractaran propostes socials que la cooperativa pot emprendre per fer front a la vulnerabilitat econòmica emergent sorgida arran dels efectes de la covid-19.

Per altra banda, un altre dels punts destacats de la sessió serà l’aprovació, si així es decideix, de la Base de repartiment, de l’aplicació dels resultats i de l’Informe de l’interventor, així com de l’Aportació obligatòria per aquest 2020. Alhora, durant l’Assemblea General Ordinària, s’acordarà, si escau, la inscripció al Registre de Cooperatives de la web corporativa de la CMO, un fet que permetrà donar validesa jurídica a les informacions que s’hi publiquin.

Tots els socis i sòcies que assisteixin a l’Assemblea General Ordinària de la Comunitat Minera Olesana s’enduran de regal un llibre editat per la cooperativa de l’aigua i se sortejarà una obra pictòrica de l’exposició “Olesa i l’aigua”, de Pere Bernadó.

ORDRE DEL DIA

 1. Salutació del president
 2. Lectura dels acords presos a l’Assemblea anterior del 08-02-2020
 3. Designar dos socis/sòcies, entre els assistents, per actuar com a Interventors d’Actes i signar-la en el termini de 15 dies
 4. Examinar i aprovar, si escau: Informe de Gestió, Memòria i Comptes Anuals tancats a 31 de desembre 2019
 5. Proposta d’acord, si escau, la Base de Repartiment. Aplicació de Resultats.  Informe Interventor de Comptes
 6. Liquidació Pressupost Fons Educació i Promoció Cooperatives (FEPC) 2019. Proposta d’acord, si escau, del Pressupost FEPC i Fons Social 2020
 7. Acordar, si escau, la Inscripció al Registre de Cooperatives de la Web corporativa de la CMO, per donar validesa jurídica a les informacions que s’ hi publiquin i celebrar assemblees virtuals assegurant la identificació dels assistents, així com la possibilitat d’intervenció i l’emissió del vot. Serà comunicat als socis i sòcies pel seu coneixement.
 8. Torn obert de paraules. Suggeriments, precs i preguntes.
 9. Votacions dels punts: quart, cinquè, sisè i setè. Escrutini. Resultats de les votacions 10. Donar compte:
 • Tarifes 2020 per al servei d’aigua, acord Ple Municipal, 28 de maig 2020. Informe Comissió de Preus Catalunya
 • Fets societaris més importants que han esdevingut des de l’última Assemblea. 11. Propostes Socials Coop. davant la vulnerabilitat econòmica emergent.