Amb l’objectiu de garantir l’èxit educatiu de l’alumnat i contribuir a la millora de les competències digitals, el nou programa del Departament d’Educació mòbils.edu aposta per l’ús educatiu dels dispositius mòbils.

L’Escola s’ha integrat en el programa, que dura tres anys, i que inclou centres educatius de tot el territori de diferent tipologia. Primer es posarà en marxa amb alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària i 1r i 2n de Secundària. Després, i a partir del 3r any d’aplicació, s’estendrà a la resta de l’alumnat del centre.

Actualment, un 65% dels nens i nenes de 12 anys ja tenen un mòbil propi i, als 14 anys, un 91%. mòbils.edu es basarà en un model BYOD (Bring Your Own Device), de manera que els alumnes podran dur a l’aula els mòbils personals. No obstant, el Departament facilitarà dispositius als centres per cobrir les mancances que hi pugui haver.

Usos pràctics del mòbil a l’aula

Així, s’utilitzaran exemples de bones pràctiques com:

  • fer ràdio i televisió amb dispositius mòbils per treballar la competència comunicativa
  • el mòbil com a eina de recerca, exploració i creació artística
  • el mòbil com laboratori per a projectes de ciència o ciutadania
  • ludificació, classe inversa, enfocament STEAM o aprenentatge a distància

A través d’aquest pla també es farà formació específica al professorat, incorporant noves modalitats que potenciïn el treball en xarxa.