Arran de les eleccions municipals del diumenge 26 de maig, la Comunitat Minera Olesana ha proposat a tots els partits polítics que opten a l’alcaldia d’Olesa de Montserrat que estudiïn la viabilitat de crear una Cooperativa de Serveis que agrupi totes les empreses cooperatives (o no) a les quals el municipi té concessionats serveis públics que són de competència municipal.

D’aquesta manera, la Comunitat Minera Olesana demana als partits polítics que han  concorregut a les eleccions municipals a configurar un Ajuntament que promogui l’Economia Social, que aposti fermament per la sostenibilitat i que ajudi a desenvolupar el treball autònom, dins el marc normatiu establert pel foment de l’Economia Social. Així, es promouria la solidaritat interna, afavorint el compromís del desenvolupament local; la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; la cohesió social; la inserció de persones en risc d’exclusió social; la generació de llocs de treball estable i de qualitat; la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; i valors com la sostenibilitat.

Tot plegat amb un objectiu clar: seguir millorant en la gestió del servei integral d’aigua del municipi, així com per continuar fent possible projectes com el d’Olesa, Aigua segle XXI.

De fet, a Olesa de Montserrat, la cooperativa de l’aigua és l’encarregada de gestionar tot el cicle de l’aigua al municipi: des del moment de captar l’aigua fins que arriba a les aixetes.

Per tant, també en fem el tractament i la distribució, ja sigui per ús domèstic, agrícola o industrial. Però, més enllà d’això, la Comunitat Minera Olesana té en marxa altres projectes de gran rellevància pel futur del municipi. És el cas d’Olesa, Aigua Segle XXI.

L’any 2012, la Comunitat Minera Olesana va iniciar l’elaboració del projecte “Olesa, Aigua del segle XXI”, per aprofitar tots els recursos locals i disposar d’un servei el més sostenible possible, atesos els efectes negatius que pateix i patirà el medi ambient producte del canvi climàtic. Aquesta decisió fa possible disposar d’altres fonts d’abastament dins del terme municipal, sense necessitat de cap servei extern. Així, el projecte ideat per la Comunitat Minera Olesana té per objectiu garantir i diversificar les fonts de proveïment d’aigua així com millorar la seva qualitat organolèptica. Tot plegat, enfocat a estar preparats per prestar el servei en la situació́ més desfavorable possible, com episodis llargs de sequera, fent prevaldre la sostenibilitat econòmica i social i, també́, la racionalitat en la gestió́ del recurs.

Amb la societat civil com a protagonista, l’Economia Social, és un sector empresarial en auge format per empreses que busquen servir a l’interès general de les comunitats. A Catalunya, el sector està format principalment per cooperatives, però també s’hi inclouen les societats laborals, les associacions, les mutualitats i les fundacions, entre d’altres. Per la Comunitat Minera Olesana, l’Economia Social és, en definitiva, un clar exemple de com l’eficiència empresarial pot conviure amb la responsabilitat social.

Alhora, la Comunitat Minera Olesana es posa a la disposició dels partits polítics per poder pactar una trobada amb els candidats de cada partit a la seu de la cooperativa de l’aigua, al carrer Alfons Sala, 42, d’Olesa de Montserrat.