Totes les empreses amb 50 treballadors o més hauran d’elaborar i aplicar un pla d’Igualtat a partir d’ara. Les que tenen de 50 a 100 treballadors tindran tres anys de termini, les de 100 a 150 dos anys i les de 150 a 250 un any.

Aquesta és una de les principals novetats que ha introduït el Reial Decret llei de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i oportunitats en el treball i l’ocupació i la coresponsabilitat aprovat el passat 5 de març en el Consell de Ministres.

Així, la modificació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, en relació als Plans d’Igualtat en les empreses amplia el nombre d’empreses que havien de fer el pla, ja que fins ara era obligatori només per les empreses amb més de 250 treballadors.

A més, amb la nova normativa les empreses estan obligades a inscriure aquest pla en el Registre de plans d’igualtat de les empreses, que es desenvoluparà reglamentàriament i, a més, a publicar les taules salarials.

Aquestes no són les úniques mesures, ja que la nova norma per a la igualtat efectiva entre homes i dones incorpora la promoció de la conciliació de la vida personal i laboral i per promocionar el principi de coresponsabilitat, essencial en l’assoliment d’una veritable igualtat de gènere en l’àmbit laboral i domèstic.

Tal i com es destaca des de Lavola, aquesta normativa significa que l’elaboració d’un Pla d’Igualtat esdevé una eina clau que permet a les organitzacions conèixer inicialment el seu estat vers la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i establir un Pla d’Acció específic per avançar en aquells àmbits en què sigui necessari per assegurar la igualtat d’oportunitats dins l’organització i l’extensió d’aquesta a tots els nivells de la societat.