L’Ajuntament de Barcelona vol ser una ciutat neutre en emissions al 2050 i, com a primer pas per aconseguir-ho, s’ha proposat que les emissions de gasos d’efecte hivernacle disminueixin, com a mínim, un 45 % d’aquí al 2030. Aquest valor, primer objectiu del Pla Clima 2018-2030, s’alinea amb el marcat per la llei catalana i va més enllà del que estipulen els compromisos que ha subscrit l’Ajuntament.

El segon objectiu del Pla Clima és millorar la resiliència i l’adaptació de Barcelona al canvi climàtic. Per aconseguir-ho, entre d’altres mesures, vol incrementar la superfície de verd urbà en 1,6 km2 per habitant (el que equival a posar més de 26 Camp Nous de nova zona verda a la ciutat) i aconseguir arribar als 100 litres de consum d’aigua per habitant al dia.

Però més enllà del Pla Clima, fa anys que Barcelona treballa per combatre i donar resposta als efectes del canvi climàtic. Són molts els projectes, les polítiques i els plans de ciutat que s’han engegat i que tenen incidència amb aquest objectiu. Per això, es feia imprescindible començar per una diagnosi acurada que permetés identificar bé totes aquelles mesures de govern i plans estratègics dels que l’Ajuntament ja disposava i que calia articular en el marc d’una estratègia climàtica municipal.

Un pla que no parteix de zero

Fruit d’aquesta necessitat, Lavola va realitzar un treball d’identificació i d’anàlisi de les iniciatives, plans i estratègies municipals que contribuïen a algun dels quatre eixos del Pla Clima: mitigació de les emissions, adaptació i resiliència climàtica, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana.

Aquesta diagnosi va partir de la realització de tallers amb representants de les diferents àrees i ens municipals i de més d’una dotzena d’entrevistes amb persones clau dintre de l’organització. Com a resultat d’aquesta feina es van identificar més de 30 mesures de govern i plans estratègics relacionats amb el canvi climàtic, cada una dels quals es va relacionar amb els eixos del Pla Clima, i es van elaborar documents sectorials de diagnòstic per a nou àrees clau: mobilitat i qualitat de l’aire,  verd i biodiversitat, energia, model de ciutat, aigua, salut, model econòmic i social, governança i sistema alimentari.

Vulnerabilitats per a cada districte

Com a document complementari del Pla, s’ha realitzat un anàlisi de les vulnerabilitats a diferents factors per a cada districte, amb l’objectiu de mostrar quins canvis causarà el canvi climàtic a la ciutat i com afectarà a cada un. Aquest anàlisi, realitzat per l’equip de canvi climàtic, permet definir un conjunt de recomanacions específiques per a cada districte, en funció de les seves principals vulnerabilitats.

Un pla premiat a nivell internacional

El Pla Clima de Barcelona ha estat premiat com a la millor iniciativa de les grans ciutats europees atorgat pel Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Aquesta és una iniciativa mundial de ciutats per a l’acció local en clima i energia que agrupa més de 7.000 autoritats locals i 51 regions. Barcelona ha rebut el premi “Ciutats del Pacte destacades” (Covenant cities in the Spotlight) a la categoria de grans ciutats.

Es valora el Pla Clima de Barcelona per la integritat i l’eficàcia del procés, la importància de fer un enfocament general i transversal que integri mitigació, adaptació, justícia climàtica i que sigui d’implantació intergeneracional.