25anys_ComunitatMineraEl 2017 és un any significatiu per la història de la Comunitat Minera Olesana, perquè el mes de desembre celebrarà els 25 anys des de la seva transformació en cooperativa. En el marc d’aquesta commemoració, properament, anunciarem un els actes de celebració.

Els canvis de circumstàncies esdevinguts en la societat de finals del segle XX, com va ser el canvi sobre la titularitat de l’aigua resultant de la Llei de règim local del 3 d’abril de 1985, van provocar l’ adaptació de l’estructura jurídica, societària i administrativa de l’entitat, per donar lloc a la constitució d’una societat cooperativa, denominada Comunitat Minera Olesana S.C.C.L.  La cooperativa va afrontar els reptes derivats del creixement urbanístic que el Pla General d’Ordenació urbana de 1993, que preveia a Olesa una població de 30.000 habitants. L’any 1997 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar a la CMO la Concessió Administrativa d’explotació Integral del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi per un període de 49 anys.

El canvi va esdevenir oficial en l’Assemblea General Constituent celebrada el dia 8 de desembre de 1992 al Nou Teatre de La Passió d’Olesa, de la qual es va formalitzar escriptura pública el dia 18 de març de 1993. La seva constitució formal va ser promoguda per 122 socis i l’escriptura de la constitució va ser autoritzada per la notaria d’ Olesa Sra. Mª Ángeles Vidal Davydoff.

La constitució de la Cooperativa es va promoure amb la plena voluntat societària de donar continuïtat a l’entitat fundada l’any 1868. El primer Consell Rector de la ‘Cooperativa de l’Aigua’ el van formar: com a President, Joan Arévalo i Vilà; com a sotspresident, Eloi Garcia Pardo; com a secretari, Miquel Vilamajor Santiesteban; com a tresorer, Enric Almirall Clua; com a vocals, Rafael Ballesteros Canela i Manuel Salas García; i com a interventors de comptes, Fermí Pujol i Josep Arévalo.

Acte seguit es van integrar i incorporar a la Cooperativa la totalitat dels socis de la primitiva Comunitat Minera Olesana. Van quedar convalidats els títols que tots plegats tenien i que eren representatius del seu capital social.

Mitjançant una acta notarial autoritzada pel notari d’Olesa de Montserrat, Leopoldo García Oquendo, el dia 10 de novembre de 2004, es va constatar la notorietat del fet que la Comunitat Minera Olesana Societat Cooperativa Catalana és la continuadora de la personalitat jurídica de la Societat Civil denominada Societat Minera Olesanesa, Comunitat Minera Olesanesa i Comunitat Minera Olesana.

La Comunitat Minera Olesana S.C.C.L. va ser inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya el dia 5 d’abril de 1993, en el full BN 5610, i es regeix pels Estatuts socials aprovats, que han estat objecte d’algunes modificacions i adaptacions, com és el cas de l’adaptació a la Llei de cooperatives 12/2015 de 9 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.

El model cooperatiu garanteix la participació de tots els socis i sòcies amb igualtat de drets i obligacions, i una governança democràtica i sostenible de la gestió de l ‘aigua dintre del marc de l’Economia Social.