decret-energia-lavolaMillorar el consum energètic en l’empresa passa de ser una bona pràctica a ser una obligació per a les grans companyies. Aquest mes de febrer s’ha publicat el Reial Decret que les obliga a realitzar auditories energètiques en un termini de 9 mesos.

El RD56/2016, que transposa la Directiva 2012/27/UE, afecta a les empreses de més de 250 treballadors o més de 50 milions d’euros de volum de negoci i un còmput general superior als 43 milions d’euros. L’objectiu de la mesura és impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica, tot contribuint de forma contundent a assolir els objectius de la Unió Europea.

Es calcula que unes 3.800 empreses espanyoles, amb prop de 27.000 establiments o locals, hauran d’aplicar aquesta mesura i realitzar l’auditoria cada 4 anys, com està establert.

Davant d’aquesta nova situació, Lavola aconsella a les empreses que s’avancin a la realització de les auditories energètiques per aconseguir:

-Evitar futures sancions, que poden anar des dels 10.000 als 60.000€, per no disposar dels informes d’auditories energètiques.
-Identificar oportunitats d’estalvi energètic rendibles tan aviat com sigui possible, per invertir-hi i guanyar competitivitat.
-Realitzar el tràmit administratiu de registre de l’auditoria energètica en el moment i condicions més favorables per a l’empresa.

Per facilitar els tràmits als seus clients, Lavola ofereix gratuïtament la realització del registre de l’auditoria energètica a la comunitat autònoma que correspongui i en els terminis més favorables en cada cas.

L’auditoria energètica és l’eina bàsica per conèixer el consum energètic d’una organització i el primer pas per a iniciar una estratègia d’estalvi energètic i econòmic. En aquest sentit, és altament recomanable la implantació d’un sistema de gestió de l’energia d’acord amb la ISO 50001, que permet millorar la competitivitat i el posicionament de les organitzacions gràcies a l’estalvi energètic i a la reducció de les emissions.

Lavola, amb trenta-cinc anys de trajectòria empresarial, acompanya les organitzacions que volen avançar en la implantació d’una estratègia energètica amb l’objectiu d’assolir l’estalvi energètic i econòmic.