A La Fageda es treballa per a la igualtat d’oportunitats sense distinció de gènere ni capacitats. La seva cultura organitzativa implica valorar les capacitats de cadascú i ajudar per a què pugui desenvolupar-les de la millor manera.

Coincidint amb la celebració diumenge del Dia Internacional de la Dona, que commemora la lluita de la dona per a la seva participació juntament amb l’home al camp del treball i a la societat en general, destaquen una sèrie de dades que evidencien que a La Fageda homes i dones es troben en un pla d’igualtat.

Les xifres

La Fageda dóna feina o ocupació a un total de 280 persones, 168 de les quals presenten discapacitat intel·lectual o malaltia mental, i 50 viuen en pisos assistits o amb suport a l’autonomia a la pròpia llar. *

Dels 112 professionals que hi treballen 71 són dones, el que representa un 64% del total de professionals.

En el cas dels treballadors del Centre Especial de Treball la situació és ben diferent, sent un majoria els homes, i respon a les necessitats de feina i cobertura assistencial de les persones adultes de la Garrotxa que es deriven els serveis socials de la Garrotxa.

L’any 2013 La Fageda va crear la Comissió del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, que estableix els eixos de treball prioritaris en aquesta matèria:

– La igualtat d’oportunitats en l’accés i promoció interna a qualsevol lloc de treball dins de l’organització.
– La igualtat en les condicions de treball i, en especial, en matèria retributiva i de condicions de seguretat i salut en el treball (assetjament moral i sexual, riscos psicosocials, trastorns musculoesquelètics).
– Les mesures per millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

* Dades a 31/12/2013