Quatre institucions educatives cooperatives, referents actuals en la innovació pedagògica i de gestió a Espanya, han fet un pas decisiu en el seu posicionament nacional i projecció internacional signant un Acord d’Intercooperació amb l’objectiu de constituir una associació sense ànim de lucre que transmeti a la societat l’experiència pràctica d’aquestes quatre cooperatives fonamentada en el principi que “una altra forma de fer empresa és possible”.

L’acord signat entre Gredos San Diego Cooperativa de Madrid, Florida Universitària de València, Escola Sant Gervasi Cooperativa de Catalunya i Alecop Cooperativa del País Basc persegueix dos grans objectius: una més gran i millor contribució en la generació d’alternatives i models de gestió viables, innovadors i socialment responsables, i propostes educatives i d’aprenentatge veritablement transformadores.

Carlos Pedro de la Higuera Pérez, com a director general de Gredos San Diego S. Coop. Madrileña i del Grup Cooperatiu GSD; Empar Martínez, directora general del Grup Educatiu Cooperatiu Florida; David Cos, president d’Escola Sant Gervasi Cooperativa; i Iñaki Kerejeta, president d’Alecop S. Coop., han subscrit el conveni d’intercooperació entre les seves respectives institucions educatives amb l’objectiu de dissenyar, impulsar i consolidar diferents línies d’actuació conjunta que donin impuls als principis cooperatius de “Cooperació entre cooperatives i d’interès per la comunitat”.

Amb el convenciment que aquest acord contribuirà a l’enfortiment intern i extern de les quatre empreses, així com a la consolidació del moviment cooperatiu i de l’Economia Social a nivell nacional i internacional, les cooperatives signatàries es comprometen a mancomunar els seus esforços en diversos àmbits d’actuació.

En el terreny educatiu, l’objectiu és millorar i enriquir la qualitat docent dels respectius projectes educatius i potenciar la visibilitat de l’oferta educativa cooperativa davant el conjunt de la societat tant pels seus valors, com per la qualitat, modernitat i vigència de les seves metodologies docents.

Es busca paral·lelament enfortir els compromisos amb la societat, participant activa i solidàriament amb tots aquells organismes, institucions i entitats que aspirin a generar noves i més grans oportunitats per a les persones i per al conjunt de la societat.

El compromís facilitarà la gestió i aprofitament d’un major nombre d’oportunitats. La societat i les famílies demanden instruments educatius que els permetin afrontar amb èxit els reptes que la globalització els planteja: l’aprenentatge i l’ús fluït dels idiomes, la utilització de les tecnologies de comunicació i de les xarxes socials.

En relació amb això, els signants de l’acord manifesten la seva voluntat d’iniciar un procés de reflexió i acció que permeti fer front amb més garantia d’èxit a les exigències de la globalització, i impulsar responsablement les tecnologies de la comunicació i les xarxes socials enteses com a instruments democratitzadors i de generació d’oportunitats per a totes les persones, allà on estiguin i independentment de la seva condició.

Tots aquests aspectes han de permetre potenciar un model empresarial basat en la cohesió social i el creixement sostenible dins dels principis de l’Economia Social. L’actual situació de crisi fa que es qüestionin els models econòmics actuals basats en el benefici immediat i l’objectiu exclusiu del qual és el nivell de rendibilitat econòmica de les inversions monetàries que genera fortes desigualtats socials i econòmiques en amplis sectors socials. Enfront d’aquesta situació ha quedat demostrat que altres opcions basades en l’Economia Social, especialment el cooperativisme, estan subsistint i mantenen els nivells d’ocupació i cohesió social de les seves organitzacions.

Per totes aquestes circumstàncies, les quatre cooperatives que han subscrit el conveni es reafirmen en el convenciment que el model cooperatiu, a més de garantir la participació dels seus membres, garanteix un comportament més solidari en els moments de major dificultat.

Per aconseguir aquests compromisos, les entitats signatàries acorden iniciar un conjunt d’actuacions que estaran centrades en la creació d’una Associació sense ànim de lucre que dugui a terme les iniciatives necessàries per acomplir amb els objectius que es persegueixen.