lavola va ser una de les primeres empreses catalanes que es va certificar amb un sistema de gestió energètica, concretament l’any 2009. El sistema de gestió energètica es basa en el cicle de millora contínua encaminat cap a un ús racional de l’energia, l’adequada utilització dels recursos naturals i el foment de les energies renovables. L’objectiu principal és, doncs, la disminució del consum energètic i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’organització mitjançant una gestió sistemàtica de l’energia. Seguint aquesta mateixa línia, lavola és de les primeres empreses a Catalunya que obtenen la UNE-EN ISO 50001.

La norma UNE-ISO 50001 substitueix a l’anterior en el seu àmbit, la UNE-EN 16001. Tot i que l’aspecte formal d’ambdues normes és similar, la nova norma fa un especial incís en el grau de compromís amb l’estalvi i l’eficiència energètica per part de l’organització que l’adopta.

El sistema de gestió implantat a lavola assegura laqualitat dels seus serveis i productes i el mínim impacte ambiental de l’activitat, amb totes les garanties de seguretat i salut. A part de la gestió energètica, a lavola també s’hi integra la qualitat (ISO 9001) i el medi ambient (ISO 14001), així com també s’hi integren criteris de responsabilitat social.

Durant el 2011, l’Ecoedifici ha estalviat un 34,72% d’energia respecte d’un edifici convencional i ha deixat d’emetre 22,78 tones de C02. Les dades comparatives entre l’Ecoedifici i un edifici convencional provenen de les auditories que ha elaborat lavola en edificis d’ús similar.