Suara Cooperativa s’ha aliat amb les organitzacions socials Fundació FIAS, Fundació Institut de Reinserció Social – IReS i Fundació SURT per constituir la Fundació Intermedia, una nova entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu de constituir-se com a agència de col·locació per ser una eina professional, de qualitat, solidària i responsable per al desenvolupament personal, la millora de l’ocupació i de l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats a l’hora de trobar feina.

Les quatre entitats que integren la Fundació Intermedia tenen una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació, especialment dels grups i persones que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

La suma de l’experiència i el coneixement de les 4 entitats ve motivada pel Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, el qual regula l’activitat de les agències de col·locació. Segons aquest decret, per tal de poder fer tasques d’intermediació laboral cal ser una agència de col·locació. A més d’haver de complir aquest precepte legal, l’altre motiu principal pel qual s’ha creat la Fundació Intermedia i la posterior agència de col·locació, és que l’administració pública aposta per pocs interlocutors i d’abast territorial ampli. La suma de les 4 entitats socials donen resposta a aquests requeriments.

Finalitats de la Fundació Intermedia:
• La intermediació i la recol·locació laboral per facilitar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat social i laboral.
• Afavorir processos de millora i desenvolupament professional orientant i assessorant sobre la trajectòria professional i la definició d’objectius i estratègies personals de canvi i de millora professional.
• Assessorar i donar suport a les empreses, organitzacions i entitats en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió de l’ocupació i del lloc de treball que facilitin la incorporació, la recol·locació i la millora professional de les persones, especialment dels grups més vulnerables.