Sota el títol “Reporting for SMEs: Learn from Small Pioneers” lavola ha presentat, en el marc de les sessions paral·leles, els resultats del programa RSE.PIME que ha coordinat durant 18 mesos assessorant a 30 pimes catalanes a integrar la responsabilitat social en la gestió empresarial. En aquest context, l’empresa ACEFAT ha presentat la seva experiència en l’apartat de casos pràctics, com a participant del programa.

Seguint la tònica ja implantada per GRI de demanar la col·laboració de totes les persones assistents sobre la missió de l’organització, enguany ha plantejat tres reptes fonamentals; l’obligatorietat l’any 2015 de realitzar memòries integrades que recullin els temes ambientals, socials i de bon govern sota la terminologia -ja acceptada- ESG (environmental, social and governance); el desenvolupament d’un estàndard integrat de realització de memòries l’any 2020, que sigui formalment adoptat per totes les organitzacions que elaborin la memòria; i finalment, la necessitat de desenvolupar una nova guia d’elaboració de memòries amb l’objectiu de donar resposta a les noves pràctiques en l’àmbit ESG i preparar les organitzacions en l’elaboració de les memòries integrades.

La riquesa de la informació tractada és immesurable i s’ha posat sobre la taula actuacions i realitats que promouen un canvi de paradigma empresarial i de relacions. En aquest futur entorn, les TIC hi jugaran un paper fonamental i ja s’ha demostrat en aquesta edició en què s’ha pogut seguir la conferència a través de les principals xarxes socials i des d’on es posaran a disposició totes les conferències.

Més informació