Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones, el 25 de novembre, el Departament de Treball de la Generalitat va signar un conveni de col·laboració amb 23 empreses per formar i contractar dones que han patit o pateixen violència de gènere, entre les quals hi ha la cooperativa i empresa d’inserció laboral Garbet, neteja i manteniment integral.

La subscripció d’aquests convenis implica que les 23 empreses que participen en aquest projecte pilot determinaran els perfils professionals dels llocs de treball que ofereixen, així com les necessitats formatives i de suport que caldrà promoure perquè aquestes dones es puguin inserir laboralment en aquests llocs de treball. El Departament de Treball, per la seva banda, es compromet a seleccionar, formar i proporcionar les candidates més adequades per aquests llocs de feina.

La inserció laboral constitueix un puntal bàsic de la recuperació de les dones que pateixen violència de gènere, atès que són molts els casos en els quals elles s’han dedicat al treball familiar-domèstic i en el procés de separació de l’agressor es poden trobar en una situació que no permeti la seva subsistència ni la de les seves criatures. A més, no es pot oblidar que la independència econòmica és una peça clau per a que tota dona pugui deslliurar-se d’una situació de violència en la que es pugui trobar immersa.

La cooperativa i empresa d’inserció Garbet, neteja i manteniment integral, té la certificació ISO 9001:2000 per part de l’AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) per a “Serveis de neteja, jardineria, i manteniment mitjançant l’aplicació de programes d’inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió”.

Aquesta certificació significa que Garbet aplica el sistema de gestió necessari per garantir la qualitat dels seus serveis i, per tant, que continua amb la seva aposta per a la millora permanent per tal de poder oferir als seus clients serveis de qualitat i, al mateix temps, treballar per a la inserció de col·lectius en risc d’exclusió social.

La ISO 9001:2000 és un sistema de gestió de la qualitat que té l’objectiu de millorar la satisfacció dels clients, però sense perdre de vista l’eficàcia i l’eficiència de l’organització. Els principals resultats que s’obtenen amb l’aplicació d’aquesta metodologia són la millora dels processos interns, l’increment de satisfacció dels clients i la presa de decisions basades en resultats mesurables.

Garbet és una cooperativa i empresa d’inserció laboral impulsada principalment per Suara.