Es tracta d’un projecte pioner a Espanya fruit
de la col·laboració pública i privada

Barcelona, dilluns 17 de desembre de 2007.- Aquest matí s’ha fet oficial l’acte de signatura del conveni per a la constitució de la Societat d’Inversió Cooperativa (SICOOP) que té per objectiu invertir en projectes cooperatius de creixement. SICOOP tindrà forma jurídica de societat de capital risc, d’acord amb els criteris establerts per la CNMV.

La nova societat, destinada a la inversió i la generació de nous projectes de creixement d’entitats de l’economia cooperativa (cooperatives i societats mercantils dominades per aquelles) està participada per l’Institut Català de Finances Holding (ICF), Grup Clade, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell i els grups francesos Crédit Coopératif i Esfin/Ides. El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha manifestat també el seu interès per participar-hi.

SICOOP disposarà d’un capital inicial de 15,5 milions d’euros. La nova societat tindrà la seva seu social a Barcelona i invertirà en projectes rellevants de l’àmbit de les empreses cooperatives, en qualsevol sector d’activitat. Això no obstant, d’acord amb la normativa reguladora de les entitats de capital risc, els projectes objecte d’inversió no podran ser ni financers ni de naturalesa immobiliària.

L’abast econòmic de les operacions oscil·larà, orientativament, entre els 300.000 euros i els 1.500.000 euros. La participació màxima per projecte no superarà el 50% del capital. SICOOP estarà gestionada per l’ICF Holding i es crearà un Comitè d’Inversions integrat per les entitats membres, que analitzarà la viabilitat i rendibilitat dels projectes. Si bé els criteris d’inversió seran fonamentalment econòmics, l’anàlisi incorporarà també aspectes relatius a la generació d’ocupació, l’impuls del territori i l’encaix amb els criteris de RSC.

SICOOP és un projecte pioner a Catalunya i a Espanya ja que és la primera ocasió en que el sector cooperatiu és l’objecte d’inversió d’una societat d’aquestes característiques, fruit del consens entre el sector públic i privat. La societat permetrà posar en marxa projectes cooperatius amb vocació de lideratge i innovació que consolidin la projecció i el creixement de les empreses impulsores.

El Consell d’Administració de la Societat serà presidit pel Grup Clade.