• El 75,8% dels enquestats considera que l’habitatge de protecció oficial és una bona solució
  •  El 96% dels enquestats confirma que hi ha un problema d’accés a l’habitatge i el 85.20% assegura que els ajuntaments haurien d’aportar solucions.
  • La majoria entén que la promoció d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer és una bona solució i 5 de cada 10 assegura conèixer familiars o amics interessats en HPO de lloguer

    Factor Habast, la societat impulsada per GRUPQUALITAT, Caixa Manresa i Clade per desenvolupar habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, ha fet públic un informe realitzat entre 1.307 ciutadans de tota Catalunya per conèixer la percepció sobre la situació actual de la demanda d’habitatge de protecció oficial.

L’estudi recull les impressions dels ciutadans en matèria d’HPO als principals municipis de Catalunya. En aquest sentit, el 96% dels enquestats confirma que a Catalunya hi ha una problema d’accés a l’habitatge per les persones amb renda baixa. En l’àmbit de la responsabilitat municipal, el 85,2% afirma que els ajuntaments haurien d’impulsar solucions, encara que el 76,1% dels enquestats assegura que els ajuntaments no estan fent prou per solucionar aquest problema.

“Des de Factor Habast creiem que els ciutadans valoren positivament que els ajuntaments impulsin la construcció d’habitatge de protecció oficial, però l’informe evidencia que hi ha un gran desconeixement de les activitats desenvolupades pels ajuntaments en aquest àmbit” assegura Rafael Florenciano, conseller delegat de Factor Habast.

Principals conclusions de l’Estudi

La majoria dels catalans, el 96%, creu que hi ha un problema d’accés a l’habitatge per les persones amb poca capacitat econòmica. Aquesta problemàtica es fa extensiva als principals municipis de Catalunya.

El 85,2 % opina que els ajuntaments implicats haurien de plantejar accions per solucionar aquest problema, i valoren de forma positiva la promoció de la construcció d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer.

La majoria dels enquestats, el 75%, opina que l’HPO de lloguer és una bona solució. En aquest sentit, l’estudi desvetlla que el 58,1% creuen que la gent que el necessita canviaria de municipi per tal de poder accedir a una HPO.

Entre els entrevistats, l’opció de lloguer es contempla com una solució més accessible que l’opció de compra. Com a tendència, s’observa que les províncies que tenen un preu per metre quadrat més elevat ( Barcelona i Girona) valoren més positivament aquestes polítiques.

Finalment, els entrevistats entenen que els HPO de lloguer haurien de ser de la mateixa qualitat que els habitatges de preu lliure, estar situades a barris no marginals i construïts per empreses professionals i solvents.

Pràcticament 5 de cada 10 entrevistats, asseguren conèixer a algun familiar o amic que estaria interessat en un HPO de lloguer.

El mercat de lloguer a Catalunya

El mercat de lloguer a Catalunya es caracteritza per una OFERTA que respon als següents paràmetres:

– Antiguitat: El 48% del parc d’habitatges té més de 10 anys.

– Dimensió: Els habitatges estan molt dimensionats. Només el 20,89% és inferior a 90 m2.

– Ocupació: Baixa ocupació creixent. (Entre 1 i 2 persones viuen als habitatges de lloguer 55,1% (2006) i 57,8% (2007).

– Parc de lloguer a Catalunya: 460.753: 91,70 % plurifamiliar.

– Preu mitjà a Catalunya: 5,85€/m2 (2006)

– Preu mitjà a Barcelona: 14,76€/m2 1r T 2007

Pel que fa a la demanda:

– Ocupació real: 21,6% dels llogaters tenen menys de 35 anys.

– Demanda real: el 57,8% de les demandes són de menys de 35 anys.

– Demanda creixent: Franja dels menors de 35 anys. (12,25% dels llogaters són estrangers).

Sobre Factor Habast

FACTORHABAST és una societat participada per Caixa Manresa, GrupQualitat i Grup Clade, nascuda amb l’objectiu de desenvolupar 1.000 habitatges protegits de lloguer durant els propers tres anys. Aquesta societat constitueix una de les actuacions privades més importants presentades a Catalunya dins d’aquest àmbit i pretén donar resposta a una necessitat social amb coordinació amb les iniciatives impulsades per l’administració pública concretades al Pla Nacional per a l’Habitatge.

La societat aportarà fons propis per valor de 25 milions d’euros. Els nous habitatges es destinaran a lloguer un mínim de 25 anys, disposaran d’una superfície útil de 45 m2 a 90 m2 i estaran dirigits principalment a joves, famílies monoparentals i persones grans amb un poder adquisitiu inferior als 45.000 € anuals, límit que inclou a un elevat percentatge de la població catalana.